نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ليست وسايل وتجهيزاتي كه هنرجويان در آزمون عملي بايد همراه داشته باشند

ليست وسايل وتجهيزاتي كه هنرجويان در آزمون عملي بايد همراه داشته باشند


ليست وسايل وتجهيزاتي كه هنرجويان در آزمون عملي بايد همراه داشته باشند

انتظار دارد مديران هنرستانهايي كه هنرجويان آنها در 5 رشته

مطابق جدول ذيل به بخش عملي دهمين دوره مسابقات علمي عملي

راه يافته اند در تهيه وسايل مورد نياز هنرجويان مساعدت لازم مبذول دارند

ليست تجهيزات

نام رشته

دريافت ليست تجهيزات

نقشه كشي معماري

دريافت ليست تجهيزات

گرافيك

دريافت ليست تجهيزات

حسابداري

دريافت ليست تجهيزات

نقاشي

دريافت ليست تجهيزات

طراحي دوخت