نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مسئولین محترم آموزش ، لیست رشته های پیشنهادی سال 92-91

قابل توجه مسئولین محترم آموزش ، لیست رشته های پیشنهادی سال 92-91
     قابل توجه مسئولین محترم آموزش
     لیست رشته های پیشنهادی سال 92-91 از قرار زیر می باشد

     هنرستان های پسرانه فنی و حرفه ای                                                  هنرستانهای دخترانه فنی و حرفه ای 
    
     هنرستانهای پسرانه کار دانش                                                            هنرستانهای دخترانه کاردانش