نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مديران محترم هنرستانهاي كار دانش

قابل توجه مديران محترم هنرستانهاي كار دانش


قابل توجه مديران محترم هنرستانهاي كار دانش
نسخه جديد جدول هاي چارچوب برنامه اجرايي رشته هاي مهارتي كاردانش در پايه دوم و سوم هنرستان براي اجرا در سال تحصيلي 93-92 از طريق فايل ضميمه قابل دسترسي مي باشد.