نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و مکان برگزاری آزمون تئوری سیزدهمین مسابقات علمی کاربردی کاردانش 93

زمان و مکان برگزاری آزمون تئوری سیزدهمین مسابقات علمی کاربردی کاردانش 93


زمان و مکان برگزاری آزمون تئوری سیزدهمین مسابقات علمی کاربردی کاردانش 93


توجه: زمان و مکان برگزاری
آزمون تئوری مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی شاخه کاردانش در سال تحصیلی 94 - 93 بشرح بخشنامه ذیل اعلام می گردد

دریافت بخشنامه

تذکر: با توجه به سامانه ای شدن ثبت نام هنرجویان منتخب در آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی
سال تحصیلی 94 - 93 بدیهی است در صورت عدم ثبت نام هنرجویان واجد شرایط کلیه عواقب متوجه مدیر هنرستان می باشد