نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر تاریخ آزمون تئوری کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش 94-93

تغییر تاریخ آزمون تئوری کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش 94-93


تغییر تاریخ آزمون تئوری کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش 94-93


با توجه به هماهنگی بین دفاتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت متبوع تاریخ آزمون بخش تئوری مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی هنرستان های شاخه کاردانش از تاریخ 3 / 2 / 94 به تاریخ 25 / 1 / 94 تغییر یافته است

تذکر: مکان و زمان برگزاری
آزمون بخش تئوری مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی هنرستان های شاخه کاردانش متعاقبا اعلام می گردد