نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تائیدیه آمار جدول سازماندهی

تائیدیه آمار جدول سازماندهی


تائیدیه آمار جدول سازماندهی
مسئولین آموزش مناطق پس از چاپ صفحات منطقه خود نسبت به تائید یا اصلاح و تائید آمار جدول سازماندهی  توسط مهرو امضاء خود آن را تا 91/8/10 به کارشناسی فنی و حرفه ای اداره کل ارسال نمایند