نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی هنرجویان راه یافته به مرحله عملی کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش

خبر مهم و فوری:

 قابل توجه معاونین / کارشناسان محترم آموزش مناطق / نواحی و مدیران محترم هنرستان های شاخه

کاردانش

بخشنامه 30780/53 اداره کل                      بخشنامه  168310 دفتر و اسامی راه یافته گان