نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال مجوز فعالیت رشته های شاخه کاردانش در مدارس آموزش از راه دور در سال تحصیلی 99-98

خبر مهم :

قابل توجه مسئولین محترم آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم  مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور

 بخشنامه 25937/53 اداره کل و بخشنامه 131802/97 دفتر کاردانش وزارت

مجوز  1          مجوز 2          نمون برگ نظارت الف