لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد
لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد

حداقل کردن حداکثر
رشته ها بر اساس پایه دهم می باشد
هنرستان های پسرانه

هنرستان های دخترانه